Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty IDICO - CTCP thành công tốt đẹp

Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 04:45


Ngày 24/2/2018, tại khách sạn Lotte Legend - Tp.Hồ Chí Minh, Tổng công ty IDICO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

 

Tới dự đại hội có: Đ/c đại diện các cục, vụ, viện thuộc Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; các Đ/c lãnh đạo trong hệ thống Tổng công ty IDICO cùng với 44 cổ đông của IDICO đại diện cho 281,421,290 cổ phần chiếm 93,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

                                        IDICO -CTCP_khai_mac_Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT TCT IDICO phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Tại Đại hội, Đại diện Bộ Xây dựng đã công bố các văn bản pháp lý về việc cổ phần hóa Tổng công ty. Theo Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần của Tổng công ty IDICO, vốn điều lệ của Tổng công ty IDICO là: 3.000.000.000.000 đồng (Ba ngàn tỷ đồng). Trong đó, tổng số cổ phần là: 300.000.000 cổ phần; Nhà nước sở hữu 108.000.000 cổ phần (tương ứng 36% vốn điều lệ); cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 135.000.000 cổ phần (tương ứng 45% vốn điều lệ); số cổ phần đấu giá công khai là: 55.305.500 cổ phần (tương ứng 18,44% vốn điều lệ) còn lại: 1.694.500 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong TCT IDICO.


co dong_phat_bieu
 Cổ đông phát biểu tại Đại hội.


Tại đại hội, các cổ đông của IDICO đã thảo luận và thông qua điều lệ tổ chức, hoạt động Tổng công ty IDICO, 5 tờ trình: kế hoạch SXKD 2018, kế hoạch SXKD 3 năm giai đoạn 2018-2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty IDICO giai đoạn 2016-2020.


 IDICO -CTCP_bo_phieu
Các cổ đông của IDICO tiến hành bỏ phiếu

 

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO gồm các Ông: Ninh Mạnh Hồng, Nguyễn Văn Đạt, Vũ Quang Bảo, Đặng Chính Trung và Trịnh Hùng Lâm; Các chức danh quản lý chủ chốt gồm:


 - Chủ tịch HĐQT: Ông Ninh Mạnh Hồng

 - Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Đạt


IDICO -CTCP_HQT 
Các thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty IDICO - CTCP

 

Đại hội cũng đã bầu Ban kiểm soát gồm các Ông: Nguyễn Cao Nguyên, Hoàng Văn Hiến và Bà Lê Ánh Thu. Trong đó, Ông Nguyễn Cao Nguyên được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.


 IDICO -CTCP_ban_kiem_soat
 Các thành viên Ban kiểm soát - Tổng công ty IDICO - CTCP

 

Trong suốt 17 năm xây dựng và phát triển, IDICO đã trải qua nhiều thay đổi mô hình tổ chức hoạt động. Khi chuyển đổi sang công ty cổ phần có thể nói đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với Tổng công ty. Với mô hình công ty cổ phần sẽ mang lại nhiều cơ hội hoạt động, sự linh hoạt trong quản lý điều hành và tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh cho IDICO. Từ đó, IDICO sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường vốn và các hình thức huy động vốn đa dạng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng rằng, IDICO sẽ tiếp tục tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.


- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: