I. Đơn vị hạch toán phụ thuộc:

             1. Ban Quản lý dự án thủy điện Đak Mi 4

             2. Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Hà Nội

             3. Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông

         II. Đơn vị sự nghiệp:  

             1. Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung

         III. Công ty con IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ:    

             1. Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO

             2. Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO

         IV. Công ty con IDICO nắm giữ > 50% vốn điều lệ:   

             1. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

             2. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

             3. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

             4. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

             5. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO

             6. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO

             7. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

             8. Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

         V. Công ty liên kết IDICO nắm giữ < 50% vốn điều lệ:    

         V.1. Công ty liên kết IDICO nắm giữ từ > 36% đến < 50% vốn điều lệ:    

             1. Tổng công ty cổ phần Miền Trung

             2. Công ty cổ phần Bất động sản VNT-IDICO

             3. Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

         V.2. Công ty liên kết IDICO nắm giữ từ > 26% đến < 36% vốn điều lệ:   

             1. Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

             2. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng IDICO

             3. Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO

             4. Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO -VINACONTROL

         VI. Công ty liên kết IDICO nắm giữ 26% vốn điều lệ:

             1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

             2. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO

             3. Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2

             4. Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc BIDV

             5. Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

             6. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

             7. Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Miền Trung

             8. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc tế Campuchia

             9. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam

             10. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp

             11. Công ty cổ phần Khai thác và kinh doanh VLXD IDICO Đồng Nai