Cổng công bố thông tin doanh nghiệp

Thứ bảy, 20 Tháng 8 2016 03:55


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước).
 

Với các nội dung ban hành như sau:

     - Phụ lục III - Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm.

-          - Phụ lục IV - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
 

-          - Phụ lục V:

           + Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

           + Biểu 1 - Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

           + Biểu 2 - tình hình đầu tư tại các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối
 

-          - Phụ lục VII - tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016


     - Phụ lục VIII:

                   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp

            + Biểu 2 - các QĐ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

            + Biểu 3 - thống kê các cuộc họp của HĐTV hoặc chủ tịch Tổng công ty

 

            + Biểu 4 - thống kê các nghị quyết / quyết định của HĐTV tổng công ty

            + Biểu 5 - thống kê các báo cáo của kiểm soát viên Tổng công ty


    - Phụ lục IX:

           + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - công ty mẹ

           + Báo cáo tình hình tài chính công ty mẹ Quý II -2015

           + Báo cáo hợp nhất kiểm toán 2015

     - Phụ luc X -  chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

     - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - công ty mẹ

 

** Nội dung chi tiết công bố thông tin doanh nghiệp **

- Tổng công ty IDICO -