Biên bản họp Đai hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO thành lập công ty cổ phần

Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 06:40


Thực hiện theo quy định pháp luật tại tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 về quy định công bố thông tin. IDICO tiến hành công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO thành lập công ty cổ phần như sau:


IDICO -_bien_ban_hopDHCD_1


IDICO -_bien_ban_hopDHCD_2


IDICO -_bien_ban_hopDHCD_3

 

IDICO -_bien_ban_hopDHCD_4

 

IDICO -_bien_ban_hopDHCD_5

 

IDICO -_bien_ban_hopDHCD_6

 

IDICO -_bien_ban_hopDHCD_7

 

IDICO -_bien_ban_hopDHCD_8

 

** Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty IDICO - công ty cổ phần ** 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: