Đoàn thanh niên

Chi đoàn IDICO-IDI tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhiệm kỳ 2017-2019

2017-07-27
  Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Đoàn cơ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)...  

Cổng công bố thông tin doanh nghiệp

Thứ bảy, 20 Tháng 8 2016 03:55


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước).
 

Với các nội dung ban hành như sau:

     - Phụ lục III - Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm.

-          - Phụ lục IV - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
 

-          - Phụ lục V:

           + Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

           + Biểu 1 - Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

           + Biểu 2 - tình hình đầu tư tại các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối
 

-          - Phụ lục VII - tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016


     - Phụ lục VIII:

                   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp

            + Biểu 2 - các QĐ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

            + Biểu 3 - thống kê các cuộc họp của HĐTV hoặc chủ tịch Tổng công ty

 

            + Biểu 4 - thống kê các nghị quyết / quyết định của HĐTV tổng công ty

            + Biểu 5 - thống kê các báo cáo của kiểm soát viên Tổng công ty


    - Phụ lục IX:

           + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - công ty mẹ

           + Báo cáo tình hình tài chính công ty mẹ Quý II -2015

           + Báo cáo hợp nhất kiểm toán 2015

     - Phụ luc X -  chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

     - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - công ty mẹ

 

** Nội dung chi tiết công bố thông tin doanh nghiệp **

- Tổng công ty IDICO -