27/04/2019
Lượt xem: 1496

04 công ty thành viên IDICO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Trong ngày 26/4/2019, 04 công ty thành viên IDICO gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO), Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (IDICO-BVEC) và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở Công ty.

 

1

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2019 của IDICO-IDI

Đại hội của các Công ty đã được khai mạc với sự tham dự của Quý cổ đông Công ty đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội đúng quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của các Công ty. Đặc biệt là sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Tổng công ty IDICO và các Quý vị khách mời.

2

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2019 của IDICO-LINCO

Tại đại hội, các cổ đông được nghe Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2018.

3

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của IDICO-BVEC

Đồng thời, đại diện Lãnh đạo Công ty đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình về: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội

4

Ông Nguyễn Anh Dũng được bầu làm thành viên độc lập HĐQT IDICO-IDI

Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến đóng góp, phát biểu của Quý Cổ đông, thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc và ghi nhận các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

5

Cổ đông biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của LAMA IDICO

Với tinh thần làm việc tích cực khẩn trương, dân chủ tập trung trí tuệ, thể hiện sự nhất trí cao, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế lảm việc của Đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ tán thành cao.

6

Ông Lê Công Chung - Phó chủ tịch Công đoàn TCT IDICO đến dự Hội nghị đại biểu NLĐ IDICO-ICC

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC) đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 tại trụ sở Chi nhánh IDICO-ICC Quảng Ngãi. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo, thảo luận và đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chính sách đối với người lao động. Hội nghị lần này cũng là hoạt động thường niên nằm trong chủ trương chung về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Công ty.

- Tổng công ty IDICO -