Chi nhánh

Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông (IDICO-IEB)

Chi nhánh Tổng công ty IDICO - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 (IDICO-DAK MI 3)

Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Hà Nội (IDICO-Hà Nội)