Công ty con

Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ)

Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10)

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO (IDICO-TCC)