Công ty thành viên

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (VINA UIC JSC)

Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Trường Đại học Công nghiệp Vinh