21/03/2014
Lượt xem: 24

Đảng ủy IDICO phồ biến, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 (khóa XI)

Ngày 21/3/2014, Đảng ủy Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ KCN Nhơn Trạch.
 

IDICO-Hoi_nghi_hoc_tap_NQ_TW8-1
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: IDICO.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Hà Văn Ngoan - Nguyên phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW tại TP.HCM - Báo cáo viên cao cấp; Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Tổng  giám đốc Tổng công ty; Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và 210 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty. 
 

IDICO-_Hoi_nghi_hoc_tap_NQ_TW8_4
Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghi. Ảnh: IDICO.

Nội dung phổ biến, quán triệt bao gồm các nội dung cơ bản của Hội nghị TW 8 (khóa XI): Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Kết luận về “tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Nghị quyết số 806-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”...

 

IDICO-_Hoi_nghi_hoc_NQTW_8-2
Đ/c Hà Văn Ngoan - Nguyên phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW tại TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: IDICO.

Thông qua việc phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã giúp toàn thể Đảng viên, CBCNV trong hệ thống IDICO nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận đề ra, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết TW lần thứ 8,  góp phần đẩy mạnh đổi mới, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Phòng Đầu tư -