03/06/2019
Lượt xem: 1898

IDICO-CONAC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 31/5/2019, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự Đại hội có Ông Hoàng Minh Kim - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Tổng công ty IDICO, Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO; Ông Nguyễn Phú Hà - Chủ tịch Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các quý cổ đông IDICO-CONAC.
 


Đại biểu và quý cổ đông IDICO-CONAC tham dự Đại hội


Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019; Chế độ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2018 là năm IDICO-CONAC tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 520.8 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 3% so với thực hiện năm 2017; Doanh thu 302 tỷ, bằng 101% kế hoạch năm; Lợi nhuận 38.9 tỷ, bằng 122% kế hoạch năm, tăng 45% so với thực hiện năm 2017; Cổ tức 30%, bằng 100% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng…

 


Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc IDICO-CONAC báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại Đại hội

 
Đại hội đã thảo luận, quyết định các nội dung về thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2017-2022 và phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty. Cụ thể: 
 

Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Hội đồng Quản trị IDICO-CONAC đối với ông Lê Thanh Tùng, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Ông Phạm Văn Thịnh; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát IDICO-CONAC đối với Bà Trần Thị Ngọc. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Tổng Công ty IDICO, Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc Tổng Công ty IDICO và ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc IDICO-CONAC làm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2017-2022; bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Tiến - Phó phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty IDICO làm Kiểm soát viên Công ty. 
 

Đại hội đã thông qua phương án: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch IDICO-CONAC đối với ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên HĐQT IDICO-CONAC, đề cử ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT IDICO-CONAC; đề cử ông Nguyễn Đức Tiến - Kiểm soát viên Công ty giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Sau đó, Hội đồng quản trị IDICO-CONAC đã họp, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Dũng, bầu ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT IDICO-CONAC; đồng thời quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Tùng giữ chức Giám đốc IDICO-CONAC thời hạn 5 năm kể từ 01/6/2019.

 

Như vậy, HĐQT IDICO-CONAC sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm 05 thành viên: Ông Đặng Chính Trung (Chủ tịch HĐQT), Ông Phạm Ngọc Dũng (Ủy viên), Ông Nguyễn Hồng Hải (Ủy viên), Ông Lê Thanh Tùng (Ủy viên), Ông Đoàn Đắc Hiếu (Ủy viên). Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Đức Tiến (Trưởng ban), Ông Trần Quang Duy (Kiểm soát viên), Ông Nguyễn Tuyển Chiêu (Kiểm soát viên).
 

Các cổ đông IDICO-CONAC tham gia biểu quyết tại Đại hội
 


Thành viên HĐQT và BKS IDICO-CONAC ra mắt Đại hội

Ông Đặng Chính Trung - Tân Chủ tịch IDICO-CONAC phát biểu tại Đại hội


Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

- Nguồn IDICO-CONAC -