18/03/2019
Lượt xem: 1035

IDICO-TCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 15/3/2019 tại Tp. Thái Bình, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO (IDICO-TCC) được tổ chức với các nội dung như sau: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thông qua chủ trương chuyển nhượng Xí nghiệp gạch Tuynel Quỳnh Giao.

Tham dự có ông Phan Văn Chung - Phó TGĐ Tổng công ty IDICO; các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các cổ đông của IDICO-TCC.

Dai_bieu_thai_binh_IDICO_1

Toàn cảnh Đại hội tại IDICO - TCC

Tại Đại hội, các cổ đông đã xem xét và biểu quyết bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng thuận cao, cụ thể: Ông Lê Kim Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT gồm: Ông Nguyễn Đức Tiến, Ông Nguyễn Anh Dũng, Bà Vũ Thị Khánh Vân. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức Trưởng ban Kiểm soát và Bà Lê Thị Hạnh giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

HYQT_va_BKS_TCC_2019

           Ông Lê Kim Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty và những vấn đề quan trọng khác của IDICO - TCC.

                                - Tổng công ty IDICO - CTCP -