08/04/2019
Lượt xem: 941

IDICO: THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019:

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP

2. GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

3. GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

4. GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

6. PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

7. DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI

8. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD 2018 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 2019

9. BÁO CÁO CỦA HĐQT 

10. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

11. CÁC TỜ TRÌNH:

     11.1  TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 2018 ( KÈM BCTC CÔNGTY MẸ ĐÃ KIỂM TOÁN )

     11.2  TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC 2018 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC 2019

     11.3  TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỨC CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT 2019

     11.4  TỜ TRÌNH LỰA CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY IDICO 2019

     11.5  TỜ TRÌNH THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP

     11.6   TỜ TRÌNH THÔNG QUA BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP( KÈM DỰ THẢO QUY CHẾ )

12. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

-  TỔNG CÔNG TY IDICO -CTCP -