26/04/2019
Lượt xem: 4250

IDICO tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 25/4/2019 tại Lotte Legend Hotel Sai Gon, Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 là tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời bổ sung quy chế quản lý nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với mô hình tổ chức của công ty cổ phần, phù hợp với mục tiêu phát triển của IDICO.

IDICO-Doan_chu_tich_chu_tri_dai_hoi
Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên TCty IDICO - CTCP

Ông Nguyễn Văn Đạt - TGĐ IDICO cho biết: Để hướng tới một mô hình quản lý và quản trị tiên tiến, IDICO tiếp tục hoàn thiện lại bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với mô hình công ty cổ phần. Chuẩn hóa các chính sách và quy trình quản lý hoạt động, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực và vai trò của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và quy định hiện hành của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của IDICO đối với người đại diện vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết. Đồng thời, tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi; Tập trung và huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang thực hiện nhằm sớm thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận; Nghiên cứu đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị có hiệu quả theo hình thức hợp đồng BOT, BT, PPP.

Theo báo cáo tại đại hội, năm qua là năm đầu tiên IDICO hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/3/2018, nhưng tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị xây lắp gần 1.250 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - vật liệu xây dựng 690/522 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch, chủ yếu là sản xuất điện năng, nghiền xi măng và bê tông thương phẩm; giá trị tư vấn và kinh doanh khác 4.388/3.883 tỷ đồng đạt 113% kế hoạch, chủ yếu tại các dịch vụ kinh doanh điện, nước, nước thải khu công nghiệp, thu phí giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở…

IDICO-toan_canh_Dai_Hoi

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty IDICO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 có tổng giá trị sản lượng hợp nhất thực hiện 6.327 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 555 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch. Trong đó, Công ty mẹ - IDICO có tổng doanh thu trên 1.103 tỷ đồng đạt 130% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế trên 315 tỷ đồng đạt 135% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 9,84%. Mức chia cổ tức năm 2018 là 5%.

Năm 2019, IDICO đề ra tổng giá trị sản lượng hợp nhất là 6.249 tỷ đồng, tổng doanh thu 5.431 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 525 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ thực hiện 726 tỷ đồng tổng giá trị sản lượng, tổng doanh thu 664 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 6%.

IDICO-bo_phieu_Dai_hoi

Đại biểu bỏ phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty IDICO

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, IDICO tiếp tục phát huy các lĩnh vực có thế mạnh như khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng, Hựu Thạnh. Tại khu công nghiệp Hựu Thành tổ chức hoàn thành thi công san nền, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp… Đồng thời xúc tiến hoàn thiện các thủ tục thành lập Công ty dự án đối với khu công nghiệp Cầu Nghìn, Cảng Mỹ Xuân A và tiếp tục nghiên cứu tìm kiếmphát triển các dự án khu công nghiệp tại các tỉnh miền Tây Nam bộ và miền Bắc…

UDICO_DHCD_2019

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên IDICO-UDICO năm 2019

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trụ sở công ty (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền đại hội, trong đó bầu bổ sung bà Hồ Thị Hải Hà làm thành viên độc lập HĐQT IDICO-UDICO nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -