10/06/2019
Lượt xem: 1336

IDICO tổ chức Giao ban công tác SXKD 5 tháng đầu 2019

Ngày 07/6/2019, tại TP. HCM, Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm, triển kế hoạch tháng 6 và quý 3 năm 2019.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Đạt - Tổng giám đốc IDICO chủ trì. Thành phần dự họp gồm: Các Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các Phòng ban Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch và Giám đốc các Đơn vị thành viên IDICO. Đặc biệt, hội nghị vinh dự có sự hiện diện của Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Quang Bảo và Ông Trịnh Hùng Lâm - Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Cao Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO.

A_Hiep_bao_cao_6_thang

Ông Phạm Minh Hiệp - Phó TGĐ IDICO báo cáo công tác SXKD tại Hội nghị

Tình hình SXKD 05 tháng đầu năm 2019 của IDICO được Ông Phạm Minh Hiệp - Phó TGĐ báo cáo với: Giá trị sản lượng toàn hệ thống IDICO ước thực hiện đạt 2.419 tỷ đồng; doanh thu 2.032 tỷ đồng và lợi nhuận 178 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản lượng ước thực hiện 05 tháng chủ yếu từ lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm kinh doanh điện, nước, nước thải KCN, thu phí giao thông, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà ở, hạ tầng KCN và du lịch... với giá trị đạt 1.775 tỷ đồng.


Trong 05 tháng đầu năm 2019, IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/4/2019. Đồng thời, IDICO đã thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Rà soát, cử nhân sự Đại diện phần vốn IDICO tại các doanh nghiệp khác và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần. Đến nay, các Công ty con, Công ty liên kết của IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bang_1

Bảng số liệu Sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019 của IDICO

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch tháng 6 và quý 3 năm 2019, Tổng công ty IDICO tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại tại KCN Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng; Đẩy nhanh việc hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền và tổ chức thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hựu Thạnh. 

Bang_2

Bảng số liệu Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2019 của IDICO

Tại Hội nghị, đại diện Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBNV IDICO. Đồng thời, yêu cầu Ban điều hành Tổng công ty chỉ đạo các Phòng ban và Đơn vị thành viên Tổng công ty phấn đấu hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt hoặc bằng kế hoạch SXKD năm 2019 đề ra.

A_YYt_Phat_bieu_Khai_mac_HN

TGĐ Nguyễn Văn Đạt phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đạt chỉ đạo các Phòng ban và Đơn vị thành viên IDICO tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư và quyết liệt đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các dự án theo Kế hoạch đầu tư năm 2019 được duyệt để sớm đưa vào khai thác, kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn; Phối hợp, bám sát với các Vụ chức năng của Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quyết toán bàn giao vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO.

                                              - Tổng công ty IDICO -