subsidiaries

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (VINA UIC JSC)

Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Trường Đại học Công nghiệp Vinh