26/11/2019
Lượt xem: 2828

Đảng bộ Tổng công ty IDICO tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW

Ngày 21/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

A_Chinh_phat_biYu_khai_mYc_HN

Ông Phan Văn Chính - UVBTV - Chủ tịch công đoàn TCT IDICO phát biểu khia mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Văn Chung - Thủ trưởng cơ quan - PTGĐ và Ông Nguyễn Hồng Hải PTGĐ TCT IDICO cùng hơn 50 Đảng viên đến từ các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT IDICO-CTCP và ông Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

A_Ngoc_trinh_bay_cac_noi_dung_tai_HN

ông Nguyễn Xuân Ngọc - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

truyền đạt các nội dung cơ bản

Theo đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

Cùng với công tác quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Đảng viên đã được nghe các thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tình hình biển đông thời gian qua, kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 (khóa XII) của Đảng.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35 thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ Tổng công ty IDICO trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Đồng thời, có những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực phản động. 

- Đảng bộ Tổng công ty IDICO-CTCP -