25/09/2019
Lượt xem: 3294

IDICO - TCC Đại hội cổ đông thường niên 2019 thành công tốt đẹp

Ngày 20/9/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Bình IDICO (IDICO-TCC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có Đại diện Tổng Công ty IDICO ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty,… và các Cổ đông của Công ty IDICO - TCC.

Dai_hoi_20.9_1

Đại hội cổ đông thường niên IDICO-TCC nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Đại hội, các cổ đông của IDICO - TCC đã thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của IDICO - TCC; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và nhiều văn bản quan trọng khác.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, Năm 2018 là năm đặc biệt khó khăn đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó kết quả của IDICO - TCC chưa đạt được kế hoạch như mong muốn.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong những năm tới, Hội đồng quản trị IDICO - TCC ra chỉ tiêu SXKD 2019 với tổng giá trị SXKD đạt 21,674 tỷ đồng (bằng 370,7% so với năm 2018); tổng doanh thu đạt 24,979 tỷ đồng (bằng 1.570,4 % so với năm 2018); lợi nhuận trước thuế đạt 1,634 tỷ đồng, giảm lỗ so với thực hiện năm 2018.

Bên cạnh đó, IDICO - TCC cũng đề ra phương hướng quản trị, điều hành cụ thể để đạt kết quả đã đề ra.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.

Dai_Hoi_TCC_20.9

 Ông Nguyễn Văn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO - TCC

Đại hội cổ đông IDICO-TCC đã thống nhất bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Minh - PTGĐ Tổng công ty IDICO-CTCP, Ông Nguyễn Anh Dũng, Ông Nguyễn Đức Tiến, Bà Vũ Thị Khánh Vân, Ông Nguyễn Văn Khang và 03 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Lê Thị Hạnh. Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị đã họp bầu Ông Nguyễn Văn Minh - Phó TGĐ IDICO - CTCP làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp bầu Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -